Darmowa dostawa i 5% dodatkowego rabatu na wszystko! Dołącz do klubu!

Zwieger

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZWIEGER.PL

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Zwieger.pl jest Sklepem Internetowym, należącym do spółki Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzonym pod adresem https://zwieger.pl/ przez Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Sklep Internetowy jest narzędziem, za pośrednictwem którego Zwieger umożliwia Spółce prowadzenie sprzedaży Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Spółką.
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu Internetowego i działalności Spółki w sieci Internet przepisami prawa.

 

§2
Definicje i dane kontaktowe

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://zwieger.pl/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Zwieger umożliwia Spółce dokonywanie sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sieci Internet i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;
  2. Spółka – Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, adres do korespondencji: ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610058, NIP: 525-265- 31-35, REGON: 364068131
  3. Klient – każdy podmiot prawa tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego i który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4. Treści – całą zawartość merytoryczną Sklepu Internetowego, w tym w szczególności informacje o Towarach, Zwieger oraz Spółce;
  5. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta;
  6. Formularz zamówienia – funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępna zarówno z wykorzystaniem Konta Klienta jak i bez posiadania Klienta, zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Spółki poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów i służąca do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
  7. Rejestracja Klienta – procedurę stanowiącą funkcjonalność Sklepu Internetowego, służącą do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Konta Klienta, w ramach której Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie Internetowym, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając oświadczenia w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, utraty prawa odstąpienia od umowy. Rejestracja Klienta zostaje zakończona w chwili uruchomienia linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;
  8. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. Towary – ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Spółkę z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny https://zwieger.pl/regulamin/
  11. System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  12. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  13. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na udostępnianiu stosownych funkcjonalności Sklepu Internetowego, stanowiąca świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Zwieger;
  14. Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie Internetowym;
  15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
  16. Ustawa o prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
  17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.);
  18. Zwieger – Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610058, NIP: 5252653135, REGON: 364068131, kapitał zakładowy: 100 000 złotych.
 2. Dane Spółki, obsługującej sklep internetowy Zwieger, są następujące:
  1. firma: Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2. siedziba i adres: ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, adres do korespondencji: ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa,
  3. dane rejestrowe: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000610058,
  4. NIP: 525-265- 31-35,
  5. REGON: 364068131,
  6. telefon: + 48 22 100 12 35
  7. e-mail: [email protected]
  8. adresy stron internetowych: https://zwieger.pl/

§3
Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym

 1. Sklep Internetowy służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Spółką.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane są pomiędzy Klientami a Spółką umowy o opisane w Regulaminie Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 3. W celu pełnego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystanie z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności konieczne jest:
  (a) założenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta, Konta Klienta poprzez Rejestrację Klienta;
  (b) zalogowanie się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i hasła.
 4. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
  1. posłużenie się Formularzem zamówienia z wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu) lub bez posiadania lub korzystania z Konta Klienta (Klient niezalogowany)
  2. wybór zamawianego Towaru;
  3. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
  4. wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);
  5. dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 5. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 5 Spółka niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 8. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Klienta i Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 6 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy.
 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Klienta lub Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
 10. Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz czynności techniczne związane z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 11. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.
 12. Faktury wystawiamy i przesyłamy w formie elektronicznej, ponieważ zwracamy szczególna uwagę na kwestie środowiska. Gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Klient może zrezygnować z faktury elektronicznej, zgłaszając ten fakt przy złożeniu zamówienia, wówczas wyślemy fakturę w formie papierowej.
 13. Klient odpowiedzialny jest za przesłanie poprawnych danych do faktury.

§4
Płatności i dostawy

 1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się:
  1. w formie przelewu tradycyjnego;
  2. w formie przelewu elektronicznego (on-line);
  3. za pośrednictwem kart płatniczych, debetowych, kredytowych;
  4. za pośrednictwem innych metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet (np. paypal) jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Określone w Sklepie Internetowym ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
 3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie Internetowym, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (a)-(d)dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
  1. płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
  2. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
  3. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (b)- (d) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
  4. dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.
 6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez:
  (a) wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 7. Zamówienia na Towary są realizowane w dni robocze, w terminie do 14 dni od:
  (a) potwierdzenia złożenia zamówienia, w przypadku sposobu płatności o którym mowa w ust.1 pkt (a);
  (b) wpływu należności z tytuły zamówienia, w przypadku pozostałych płatności, o których mowa w ust. 1,
  co znaczy, że w tym terminie Towary są przekazywane do wysyłki stosownie do wybranego sposobu wydania (wysyłki) Towarów.
 8. Spółka przewiduje możliwość wprowadzania promocji dotyczących kosztów dostawy takich jak np. darmowa dostawa w razie zakupów powyżej określonej kwoty, innych podobnych lub wszelkich innych promocji, w tym cenowych przy czym informacja w tym zakresie będzie każdorazowo dostępna Sklepie Internetowym w ramach procedury składania zamówienia.

 

§ 5
Obowiązki Klientów

 1. Wszelkie informacje podawane prze Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zamówienia i Koncie Klienta, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w § 6 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Spółka za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie ze Spółką za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
  (a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Spółki i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
  (b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
  (c) umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny za Towar i kosztów wysyłki ;
  (d) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  (e) umożliwieniu pozostałego kontaktu ze Spółką, w szczególności za pośrednictwem usługi newsletter;
  (f) udostępnieniu w Sklepie Internetowym formularza odstąpienia od umowy i formularza reklamacji.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Spółka świadczy, w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  (a) Konto Klienta;
  (b) Formularz zamówienia;
  (c) udostępnienie Treści;
  (d) formularz odstąpienia od umowy i formularz reklamacji.
 4. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez założenie Konta Klienta w ramach procedury Rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usunięcia Konta Klienta.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
  (a) połączeniem z siecią Internet;
  (b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 8. Do reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio art. § 8 ust. 4-5 Regulaminu.

 

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  (a) dotyczącej Towarów
  (b) dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularze odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Spółka ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
 2. Klientowi przysługują prawa wynikające z  odpowiedzialności Spółki za zgodność świadczenia z Umową oraz prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego i  w ustawie o prawach konsumenta.
 3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Spółki o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Klient może posłużyć się formularzem reklamacji jednak nie jest to obowiązkowe,
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
 5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
 6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 7. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja informacje w tym zakresie dostępne są w Sklepie Internetowym.

 

§ 9
Wymagania techniczne

Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie Internetowym są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa oraz adresem internetowym https://zwieger.pl/regulamin-sklepu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  (a) mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  (b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  (c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  (d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej usługi, zmiany Regulaminu wiążą Klienta jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Konto Klienta poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. w przypadku usług- zawarli Państwo umowę Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610058, NIP: 525-265-31-35, REGON: 364068131, telefon: + 48 22 100 12 35, e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Spółkę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Spółce rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą jest szacowana maksymalnie na kwotę 50 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Zwieger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610058, NIP: 525-265- 31-35, REGON: 364068131, telefon: + 48 22 100 12 35, e-mail: [email protected]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
sprzedaży następujących rzeczy(*)
o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..
– Data………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów)
– Data

* niepotrzebne skreślić

 

Do góry
Wybierz właściwości do wyświetlenia
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Cena
 • Dodaj do koszyka
 • Atrybuty
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj